Facebook

Kategorie

Katalogy 2011/2012

Newsletter

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro eshop www.vsechnoprokone.cz, Žaneta Lodzianová

 IČO 70007888, DIČ CZ8052124938

Adresa prodejny ( adresa pro vracení zboží):

Mistřovická 9

735 62 Český Těšín

Upozornění!!!!

Prodejna na ul. Frýdecká 2037/78 je zrušená!!!

 

  1. 1.              Úvodní ustanovení

 

1.1.          Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) pro eshop www.vsechnoprokone.cz, Žaneta Lodzianová, Mistřovická 9, Český Těšín 735 62, IČO 70007888, DIČ CZ8052124938 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.

1.2.          Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů a novelizací.

1.3.          Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.vsechnoprokone.cz (dále jen ,,webová stránka‘‘) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4.          Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají pak přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.6.          Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Fotografie použité pro tento eshop, jsou poskytnuté dodavateli. Odstíny a barvy nemusí úplně odpovídat realitě. Eshop fotografie používá za účelem nabídky produktu jednitlivých dodavatů/výrobců, kteří fotografie ke zboží poskytli a zůstavají jejich majetkem.

 

  1. 2.              Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webového rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč. popisu jeho hlavních vlastností, vyobrazení a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka „koupit“), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako ,,objednávka‘‘).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího‘‘).

2.5.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu.   

2.6. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Jestliže objednávka dorazí, již po objednání zboží u výrobce, pak je taková objednávka vyřízováná až za týden, při další objednávce výrobci. V tomto případě je čekací lhůta 14 pracovních dnů.

V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.

2.7. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.8. Prodávající má právo upravit či změnit cenu zboží, pokud došlo ke zdražení zboží u dodavatele (výrobce).

3.           Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu proti zaplacení v hotovosti, na dobírku. Odběr na fakturu je možný pouze v individuálních případech po předchozí domluvě s odpovědným zástupcem prodávajícího.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží připočteno paušální přepravné včetně nákladů na dobírkovné ve výši 220 Kč v případě zaslání balíku, kdy kupující provedl platbu na účet, je účtovano poštovné 190 kč, nevztahuje se však na balíky, které překročí váhu 20kg, pak jsou tyto nadrozměrné balíky 20-30kg účtované částkou 220kč.

V případě nákupu krmení, kočárových a lonžovacích bičů nezasíláme, pouze osobní odběr nebo možnost rozvážky dle domluvy.

Zboží je zasílání prostřednictvím společnosti PPL.

 Cena přepravného je v případě objednávky na Slovensko účtována individuálně na základě finálního rozměru a váhy odesílaného balíku v rozmezí 450-550kč. 

U objednávky nad 6 000kč je poštovné zdarma, jestliže bude objednávka obsahovat více balíku, prodejna uhradí poštovné na dvou balícich z takové objednávky a zbývajíc balíky budou účtovany dle daných sazeb. Poštovné zdarma platí pouze pro Českou republiku. 

U několika balíku zaslaných na jednu adresu a balíku pro Slovenskou republiku, je cena poštovného upravovana individuálně a ručně. Systém tohoto eshopu, neumí poštovné přepočítat!

 

4.           Odstoupení od kupní smlouvy

Adresa kamenné prodejny pro vracení zboží: Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín

4.1. Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě  14-ti dnů ode dne převzetí zboží (do této lhůty se počítají víkendy i svátky) formou jednoznačného prohlášení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího pro eshop www.vsechnoprokone.cz, Žaneta Lodzianová, Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín, IČO 70007888, DIČ CZ8052124938 nebo na elektronickou adresu prodávajícího jezdecke.potreby@email.cz.

- nutno vrátit nepoškozené, čisté zboži s visačkami v originálním obale, kopie faktury, vyplněný formulář odstoupení od smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Na webové stránce prodávajícíhowww.vsechnoprokone.czmůže kupující elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstopení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů  od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a současně náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího prodávajícím nabízeného způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží dodá nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.  

4.2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

-             na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

-             o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-        o dodávce krmení, krmných a vitamínových doplňků či kosmetice a jiných chemických prostředků

-             o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

-             o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

-             o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

-             o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.3. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

5.           Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5 Od předání balíčku kurýrovi, až po předání balíčku koncovému zákaznikovi, za balíček nese zodpovědnost přepravní společnost.

6.           Práva z vadného plnění 

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího písemně na adrese Žaneta Lodzianová, Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín, IČO 70007888, DIČ CZ8052124938 nebo prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího jezdecke.potreby@email.cz. V písemné reklamaci uvede kupující zejména důvod reklamace, popis závady zboží, nabytí zboží musí spotřebitel věrohodně prokázat ( např.svědectvím, fakturou, dokladem, číslem bankovního účtu,...), číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem, reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží.  

6.2. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

6.3. Kupující nemůže uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6.4. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zák. , může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo nabezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovatpřiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.           Další práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.

7.3. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu 5 pracovních dnů. Rezervovat nelze zboží v likvidaci nebo ve slevě. Rezervace nad 5 pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 10% z prodejní ceny zboží.

8.           Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatní případné údaje, které uvede ve svém uživatelském účtu (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje‘‘).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může svůj souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení kdykoli zrušit, a to vyplněním příslušného internetového formuláře, na který odkazuje každá odeslaná elektronická zpráva s obchodním sdělením nebo přímo zasláním odvolání souhlasu na elektronickou adresu prodávajícího jezdecke.potreby@email.cz

 

9.           Doručování

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském učtu.

9.2. Zpráva je doručena :

a)      V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

b)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

c)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky adresátem, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

d)      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.         Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014

 

Upozornění

Z technických důvodu není u všeho zboží uvedený skladový stav. Proto je na eshopu nastaveno možnost objednání a to i v případě, že skladový stav u zboží není uveden a eshop umožní takovou objednávku provést.  U všech těchto položek, vidíte kolonku K DISPOZICI.

Taktéž, zboží, které ve skutečnosti skladem máme, ale stav není uveden, vidíte kolonku K DISPOZICI a po dokončení objednávky Vám systém automaticky zašle mail, kde je uvedeno, že jedna nebo více položek není skladem.

 

 

 

 

 

Odstoupení od smlouvy
Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající:
Provozovna ( zasílání balíčku): Žaneta Lodzianová, Mistřovická 9, 735 62 Český Těšín
E-mail: jezdecke.potreby@email.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy:
- o nákupu tohoto zboží:________________________________________________ (*)
-  o poskytnutí těchto služeb:_____________________________________________ (*)
  
Datum objednání:_____________________________________________________________
Datum obdržení:______________________________________________________________
Jméno a příjmení kupujícího:____________________________________________________
Adresakupujícího:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Číslo účtu pro vracení peěžních prostředků----------------------------------------------------------------------------

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
_________________

Datum:_____________


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.
případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Košík

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Slevy

Všechny slevy

Dodavatelé